script srcef=media/sys"/tojsamootools-core.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/sys"/tojsacore.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/sys"/tojsamootools-more.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/plg_sys"/t_browserupdplawarning/js/BrowserUpdplaWarning.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/jui/js/jquery.d.n.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/jui/js/jquery-no.infpplt.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/jui/js/jquery-migrpla.d.n.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/sys"/tojsatabs-state.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/sys"/tojsaca?opti.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/jui/js/bootstrapnd.n.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/jui/js/jquery.ui.core.d.n.o-js" type="texjavascript"> script srcef="/templates/innovaciojs/jquery.sidr.d.n.o-js" type="texjavascript"> script srcef=n=cponrgesan=c_cus"Atlogic/libraryojsama.n.o-js" type="texjavascript"> script srcef="http://www.innovacionargentina.gob.an=cponrgesan=c_chronop?fosojs/f?focheck/f?focheck-yui.o-js" type="texjavascript"> script srcef="http://www.innovacionargentina.gob.an=cponrgesan=c_chronop?fosojs/f?focheck/f?focheck-max.o-js" type="texjavascript"> script srcef="http://www.innovacionargentina.gob.an=cponrgesan=c_chronop?fosojs/f?focheck/" la/es.o-js" type="texjavascript"> script srcef=media/sys"/tojsamodal.o-js" type="texjavascript"> script srcef=r/index.php?option=com_b="aed&ask=ajax.ma.nJSed&Itemidjs" type="texjavascript"> script srcef=n=cponrgesan=c_cob="a/libraryojs/felixrpling.o-js" type="texjavascript"> script srcef="http://www.innovacionargentina.gob.an=cponrgesan=c_cus"Atlogic/libraryojsalist.demandas.o-js" type="texjavascript"> script srcef="http://www.innovacionargentina.gob.amodulesamod_w.innovaci_n=cmrgesajs/jquery.quick.pagntiopti.d.n.o-js" type="texjavascript"> script srcefmedia/mod_bootstrap_accordacimrguajs/default.o-js" type="texjavascript"> script " type="texjavascript"> wr/iow.addEvrge('domready',funcopti(){ JoAtla.JT"te.load(); var plg_sys"/t_browserupdplawarning_n=okie = C=okie.read('plg_sys"/t_browserupdplawarning'); if(!plg_sys"/t_browserupdplawarning_n=okie) { var plg_sys"/t_browserupdplawarning = new BrowserUpdplaWarning({ 'opovaty': 30, '="imasDirectory': '=media/plg_sys"/t_browserupdplawarning/="imas/', 'allowCogentue':true, 'd.nVersaci_ie':9, 'd.nVersaci_firefox':27, 'd.nVersaci_chrome':30, 'd.nVersaci_opera':22, 'iownloadO?optis':["ie","safari","firefox","chrome"] }); plg_sys"/t_browserupdplawarning.check(); } }); var plg_sys"/t_browserupdplawarning_" lauima = [] var plg_sys"/t_browserupdplawarning_n=okiepath = ''; jQuery(wr/iow).ti('load', funcopti() { new JCa?opti('="g.ca?opti'); }); d> jQuery(funcopti($) { $(documrge).ready(funcopti() { $('#abrir-sidebar').sidr(); }); }); // // // wr/iow.addEvrge('domready', funcopti() { $$('.hasTip').each(funcopti(el) { var " tit = el.get('" tit'); if (" tit) { var partr = " tit.semit('::', 2); el.s"Are('" p:" tit', partr[0]); el.s"Are('" p:""te', partr[1]); } }); var JTool" pr = new Tips($$('.hasTip'), {"maxT titC cha": 50,"fixed": falre}); }); d> wr/iow.addEvrge('domready', funcopti() { SqueezeBoxww.itialize({}); SqueezeBoxwclaign($$('a.modal'), { pchar: 'rel' }); }); jQuery(documrge).ready(funcopti() { jQuery('*[" relpopovefs]').popovef({"t/ht": true,"empcemrge": "bot"At","triggefs: "click","c_coa script " type="texjavascript"> (funcopti() { var stringr = {"PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_TIMETOUPGRADE":"Es hora de actualizar "u navegador.","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_UPDATECURRENT":"Haga clic aqu\u00ed para actualizar su navegador","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_IE":"Download Igeefnet ExplArer","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_SAFARI":"Download Safari","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_FIREFOX":"Download Firefox","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_CHROME":"Download Chrome","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_OPERA":"Download Opera","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_WHYSHOULDI":"\u00bfP?f qu\u00e9 debe actualizar?:","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_WHYFASTER":"Sitios web re cargan m\u00e1s r\u00e1pido","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_WHYSAFER":"Una navegaci\u00f3n m\u00e1s segura","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_WHYRENDER":"Websi"/s sen" producen correctamrgee","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_WHYMORE":"Otras funcpti/s muy \u00fatiles","PLG_SYS_BROWSERUPDATEWARNING_JS_CONTINUE":"Cogentuar"}; if (" tyof JoAtla == 'undef !-- Se comrgea " f]--> !-- addthis f]--> script " type="texjavascript" srcef=/s7.addthis.comajs/300/addthis_widget.js#pubid=ra-52ed050a529a3a0f" asyncefasync"> -> > script -> (funcopti(i,s,o,g,r,a,m){i['G.ogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funcopti(){-> (i[r].q=i[r].q||[]).push(onaumrges)},i[r].l=1*new Dpla();a=s.createElemrge(o),-> m=s.getElemrgesByTagName(o)[0];a.asynce1;a.srceg;m.parrgeNode.insertBefore(a,m)-> })(wr/iow,documrge,'script','p://wwa.ogle-analytics.comaanalytics.js','ga'); -> ga('mreate', 'UA-72778107-1', 'auto'); ga('s![e', 'pimap;vi'); -> !-- Universal G.ogle Analytics Plugin by PB Web Developmrge f]--> >-> bodyml classfront w.ivac "-->-> a clclassbtn visible-phonr" id="abrir-sidebar"nk href#sidrj> div id="sidrjml classvisible-phonr" -> div l classmoduletable" -> Transferntcia< Objetivos< Pmplap?foa de demandas de s/innovaón< Red s/stituvaciol< Reporte Caso de Exito< Apoyo< Objetivos< Enviar f?foulario de m_coacto w.ivaol< Vinculovaón< Objetivos< Acceso a w.tranet< Gasopón< I/stituvacies benefivaorias< Acceso a w.tranet -> /div-->-> div id=" div l classrow-fluid" -> div l classlogo span7" ->

-> div l classmoduletable row login" ->
I/greso Registro -> secopti id="jml classm_coa div l classrow-fluid" div id="leftsnl classspan4 hiddet-phonr" div l classmoduletable ma.nmrgu" -> div l classaccordaci" id="2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407" -> div l classaccordaci-group" -> div l classaccordaci- a id="="/t-1=101l classaccordaci-toggle active currrge even" k href=r/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=10> div l classaccordaci- a id="="/t-128" l classaccordaci-toggle accordaci-parnte odd" data-togglessm_llapse" data-parnte="#2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407" data-k href=r/index.php?option=com_content&viearticlent&amemided&Itemid24"nk href#2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407-128" div l classrow-fluid" div l classspan7" Transferntcia

PDTT

Pmplap?foa de demandas y transferntcia tecnológica

div id="2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407-128" l classaccordaci-bodymaccordaci-body-128 m_llapse out" -> div l classaccordaci-s/ief" -> ul--> ank href=r/index.php?option=com_content&viearticlent&amemided&Itemid24">Objetivos /li>-> ank href=r/index.php?option=comus"Atlogicnt&viedemandasnt&amsecopti_id=2:demanda-de-s/innovacied&Itemid25">Pmplap?foa de demandas de s/innovaón /li>-> ank href=r/index.php?option=com_b="aed&vierecordsnt&amsecopti_id=3:tur-s/stituvacioled&Itemid26">Red s/stituvaciol /li>-> ank href=r/index.php?option=comus"Atlogicnpask=" portes.getR portenpipo=PdttCasoExitoep;Itemid93">Reporte Caso de Exito /li>-> /div--> /div--> div l classaccordaci- a id="="/t-12101l classaccordaci-toggle accordaci-parnte even" data-togglessm_llapse" data-parnte="#2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407" data-k href=r/index.php?option=com_content&viearticlent&amemi5ed&Itemid57ssk href#2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407-1210>
Apoyo

ASEP

Apoyo =" secoor productivo

div id="2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407-12101l classaccordaci-bodymaccordaci-body-121 m_llapse out" -> div l classaccordaci-s/ief" -> ul--> ank href=r/index.php?option=com_content&viearticlent&amemi5ed&Itemid57s>Objetivos /li>-> ank href=r/index.php?option=com_b="aed&viep?font& ty_id=8nt&amsecopti_id=8nt&Itemid59s>Enviar f?foulario de m_coacto w.ivaol /li>-> /div--> /div--> div l classaccordaci- a id="="/t-12201l classaccordaci-toggle accordaci-parnte odd" data-togglessm_llapse" data-parnte="#2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407" data-k href=r/index.php?option=com_content&viearticlent&amemi3nt&Itemid36"nk href#2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407-1220>
Vinculovaón

OVTT

Ofivanas de Vinculovaón y Transferntcia Tecnológica

div id="2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407-12201l classaccordaci-bodymaccordaci-body-122 m_llapse out" -> div l classaccordaci-s/ief" -> ul--> ank href=r/index.php?option=com_content&viearticlent&amemi3nt&Itemid36">Objetivos /li>-> ank href=r/index.php?option=com_content&viearticlent&amemi4nt&Itemid37" Actividades del programa /li>-> ank href=r/index.php?option=com_b="aed&vierecordsnt&amsecopti_id=7:documrgeovaci-ovtaed&Itemid38s>Acceso a w.tranet /li>-> /div--> /div--> div l classaccordaci- a id="="/t-12301l classaccordaci-toggle accordaci-parnte even" data-togglessm_llapse" data-parnte="#2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407" data-k href=r/index.php?option=com_content&viearticlent&amemi6ed&Itemid6101k href#2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407-123s>
Gasopón

PAR

Apoyo =" relevaminteo de
demandas tecnológicas

div id="2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407-12301l classaccordaci-bodymaccordaci-body-123 m_llapse out" -> div l classaccordaci-s/ief" -> ul--> ank href=r/index.php?option=com_content&viearticlent&amemi6ed&Itemid610>Objetivos /li>-> ank href=r/index.php?option=com_b="aed&vierecordsnt&amsecopti_id=9:s/stituvacies-benefivaoriasnt&Itemid56">I/stituvacies benefivaorias /li>-> ank href=r/index.php?option=com_b="aed&vierecordsnt&amsecopti_id=11:documrgeovaci-pared&Itemid62s>Acceso a w.tranet /li>-> /div--> /div--> /div--> /div--> -> /div- -> div id="ma.nsnl classspan8" -> -> div l classmoduletable" -> -> utml classbreadcrumb" -> I.ivac -> div l classs/ief-10" -> -> div l classmoduletable nuevasdemandas" ->

Casos de Exito

-> -> secopti l classlista-demandas" -> ->
<->

Diseño y desarr_llo de p-eqpo robotizado (crawlef) para el ieni"Areo de pspesores y detecvaón de m_rrosaón en tanques de acopio de m_cbustibles y tuberías de la w.dustria del petróleo y gas

-> ank href#snl classreadmore"
->
<->

Desarr_llo de una plplap?foa para estudios de biogasifivovaón a partir de multivos agrím_las

-> ank href#snl classreadmore"
->
<->

Diseño de jaula para morimultura

-> ank href#snl classreadmore"
->
<->

Diseño y producción de p-eqpos de b_cbeo para extracción de agua que utilicen eiergía s_lar

-> ank href#snl classreadmore"
->
<->

Diseño de una ma-eqna automática para fabrivovaón de tanques de plástico reforzado m_c fibra de vidrio

-> ank href#snl classreadmore"
->
<->

Envasadora Doy Pack m_c extracción de aire para la producción de aceite de Oliva

-> ank href#snl classreadmore"
->
<->

Desarr_llo de sustratos lignocelulócicos a partir de residuos para la producción de hongos

-> ank href#snl classreadmore"
->
<->

Desarr_llo de sistemas aéreos no tripulados para fumigación

-> ank href#snl classreadmore"
->
<->

Desarr_llo de oatheeros móviles para carne porvana

-> ank href#snl classreadmore"
->
<->

Producción novacial de un software para automatizar las estufas de secado del tabaco

-> ank href#snl classreadmore"
-> ->
Ver más <
-> /div--> div l classmoduletable nuevasdemandas" ->

Nuevas Demandas

-> -> secopti l classlista-demandas" -> -> ->
<->

-> ank href#snl classreadmore"

-> ->
->

-> ank href#snl classreadmore"

-> ->
->

-> ank href#snl classreadmore"

-> -> -> -> -> ->
->

-> ank href#snl classreadmore"

-> ->
->

-> ank href#snl classreadmore"

-> -> -> ->
->

-> ank href#snl classreadmore"

-> ->
->

-> ank href#snl classreadmore"

-> ->
Ver más <
-> div id="modal_demanda_backj> div id="modal_demandasnl classmodal hide pade" data-backdropssfalse" -> div l classmodal-

->

->
-> Demanda

One pine body…

->
Descargar Fivha Completa Realizar C_csulta -> -> div l classmoduletable c_coacto" -> div l classcogeacto-

C_coacto

->
/div--> div l classrow-fluid" ->
div l classspan6" -> div l classccms_p?fo_elemrge cfdiv_texts id="apellido_nombre1_c_coa " bel>Apellido y Nombre-> input maxlength="150"nsize="30snl class validioe['rp-eqred','alpha']" t titlejs" type="tes valutlejsname="apellido_nombre"0" -> div l classclearj> div id="error-mrssage-apellido_nombre">
" bel>I/stituvaón-> input maxlength="150"nsize="30snl class" t titlejs" type="tes valutlejsname="s/stituvaón"0" -> div l classclearj>
" bel>Email-> input maxlength="150"nsize="30snl class validioe['rp-eqred','email']" t titlejs" type="tes valutlejsname="email"0" -> div l classclearj> div id="error-mrssage-email">
" bel>Teléfino de C_coacto: +54 (011) 4899 - 5000 int. 3094/3134 ->
div l classccms_p?fo_elemrge cfdiv_textareas id="mrgsaje1_c_coa " bel>Mrgsaje-> textarea m_lass45" rows="12snl class validioe['rp-eqred']" t titlejsname="mrgsaje"> div l classclearj> div id="error-mrssage-mrgsaje">
<" bel p?f="s/put_id_2"> div l classclearj>
div l classclearj> div id="error-mrssage-s/put_submit_5s> div l classccms_p?fo_elemrge cfdiv_emptys id="empty_c_coa-> div l classclearj> div id="error-mrssage-emptys> > ->->-> ->
Powered By ChronoF?fos - ChronoEng -> div id="footer_logos_war"aer" ->
div l classrow-fluid" -> div l classmoduletable span12s--> < < < ->
div id="footer_war"aer" ->
div l classrow-fluid" -> div l classmoduletable span4 datos_footer" -> div l classcus"At"t ->

 

->

->

Godoy Cruz 2320 (C1425FQD)w.innovacionargenti@mincytna.gob. div l classmoduletable span3s--> I.ivac< Transferntcia div l classmoduletable span3s--> Apoyo< Vinculovaón< ->

-> div id="copyright_war"aer" ->