- s"]') Spla "--<- ; visible-eleph" id="{ $('#s="style#ir-sjt/i> sa fa-c/lijt/jit/ja-- ntina.table"i- I Spla/ja-Transfetticia/ja- Ob rnivos/ja-Prmsa[0];a de dary/js/ de ="/templón/ja-Rid ="stitu://wwl/ja-Riporte Caso de Exito/ja-apoyos="stylesscript src="/index.php?option=com_contarticlen=comure5view=featured57yp>Apoyo/ja- apoyos="stylesscript src="/index.php?option=com_contarticlen=comure5view=featured57yp>Ob rnivos/ja-Envictio0];ulario de p?opronof Splwl/ja-vinculos="stylesscript src="/index.php?option=com_contarticlen=comure3n=comfeatured36s=>Vinculmplón/ja- Ob rnivos/ja-Aonivin_sli del p grama/ja-Aocn/c af tranet/ja-tewme="s="stylesscript src="/index.php?option=com_contarticlen=comure6on=cofeatured6amp>Gewmeón/ja- Ob rnivos/ja-I"stitu://wes benefSplwris//ja-Aocn/c af tranet/ja- ieobile]>p?oprd');-fluid"i-row-fluid"i-logo ').a7"i- "/templón Producniva"i-Innovaci"e=- = $(rad_iiiiiiiiii/jdiv--<$(rad_iiiiiiiiii/div obile]>logo Class(2 ').a3"i-Innovaci"i- Innovaci"le=-- ntina.table row ts/cn"i- pull-place ="/);-ts/cn" "i-ts/cn" "stylesscript src="/index.ph })r/n=com_contts/cnn=comr.turn=Lw%3D%3D">I"gco o/ja--se('tator"i/RigSstro/ja--er--<$(raer_wrrnaer p?oprd');-fluid"i-row-fluid"iendi$(raendi = $(rad_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifdiv id="tyle*=obile]>s).a4 hid $i-eleph"i = $(rad_iiiiiiiiiiiiiiii fdiv ntina.table mp;t ju"i- od_bootst" id="2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407"i- od_bootst "i- od_bootst ]-->seruod_bootst ]-->ser-101"iendi$(raendi- od_bootst togglo ro_bootst ('ttio odd" data togglo p?llapse" data ('ttio="#2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407" data "stylesscript src="/index.php?option=com_contarticlen=comuredview=featured24s="style#2d6760964f04eed1e77b0a6974a3b407-128"ifdiv obile]>row-fluid"ifdiv obile]>').a7"i Transfetticia/jh2>').a4 Class(am>/h3>orm_/jh3>Class(a ').a8"ifp>Prmsa[0];a de dary/js/ y transfetticia tecnológica/jp> od_bootst >od_bootst -128 p?llapse oueni- od_bootst ="/);ni-even"--Prmsa[0];a de dary/js/ de ="/templón/ja--even"--Rid ="stitu://wwl/ja--odd"--/div obile]>row-fluid"ifdiv obile]>').a7"i Apoyo/jh2>').a4 Class(am>/h3>ASEP/jh3>Class(a ').a8"ifp>Apoyo pt seamor p ducnivo/jp>odd"--Envictio0];ulario de p?opronof Splwl/ja-- od_bootst ]-->seruod_bootst ]-->ser-122"iendi$(raendi-/div obile]>row-fluid"ifdiv obile]>').a7"i Vinculmplón/jh2>').a4 Class(am>/h3>OVm_/jh3>Class(a ').a8"ifp>OfSplns/ de Vinculmplón y Transfetticia Tecnológica/jp>even"--even"--Aocn/c af tranet/ja-- od_bootst ]-->seruod_bootst ]-->ser-123"iendi$(raendi-row-fluid"ifdiv obile]>').a7"i Gewmeón/jh2>').a4 Class(am>/h3>PAR/jh3>Class(a ').a8"ifp>Apoyo pt relevamitioo de
dary/js/ tecnológicas/jp>even"--I"stitu://wes benefSplwris//ja--even"--Aocn/c af tranet/ja-- ntina.table nuevasdary/js/ni-Caso/ de Exito/jh3>-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit-Dliarr?llo nmplatal de p?o[0];adora automátics de purva/jh2>-ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="309" data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&cat_id=14:caso/-de-exitovure309:sliarr?llo-de-equipo-('ta-la-electrifSpmpl-26oacute-3bn-de-cerco/-irectopt-energ-26iacute-3ba-sol'tofeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit-Dliarr?llo de equipoe('ta la electrifSpmplón de perco/ irectopt energía sol't/jh2>-ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="1182" data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&cat_id=14:caso/-de-exitovure1182:diseño-nmplatal-de-e="im-on_delón-faenadora-avíp?la-pcoectlofeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit-Diseño y sliarr?llo de una e="im on_delón faenadora avíp?la pcoectl/jh2>-ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="254" data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&cat_id=14:caso/-de-exitovure254:p ducpl-26oacute-3bn-de-ero/-('ta-el-pcocn/amitioo-de-!---hierb---nt&amalesvfeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit-Producplón de ero/e('ta el p cn/amitioo de bil hierb-- nt&amales/jh2>-ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="315" data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&cat_id=14:caso/-de-exitovure315:sliarr?llo-de-maquinwris-('ta-el-slihidratado-de-frut---flns/-adaptada-a-lo/-requerimitioo/-del-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit-Dliarr?llo de maquinwrise('ta el slihidratado de frut-- flns/ adaptada /o/erequerimitioo/ del -ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="324s=data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&cat_id=14:caso/-de-exitovure324:sliarr?llo-de-maquinwris-('ta-la-elaborapl-26oacute-3bn-de-p ducno/-s-('ttir-de-!--saponinw-extra-26iacute-3bds-de-!--quinoaofeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit-Dliarr?llo de maquinwrise('ta la elaboraplón de p ducno/ se('ttir de bi saponinw extraíds de bi quinoa/jh2>-ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="943" data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&cat_id=14:caso/-de-exitovure943:sliarr?llo-de-suate_no/-lign cnlulócico/-s-('ttir-de-co uo/-('ta-la-pcoducplón-de-hongosvfeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit-Dliarr?llo de suate_no/ lign cnlulócico/ se('ttir de co uo/e('ta la pcoducplón de hongos/jh2>-ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="310n data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&cat_id=14:caso/-de-exitovure310:sliarr?llo-de-maquinwris-('ta-se('tapl-26oacute-3bn-y- dery/js" data cobaltid="636s=data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&cat_id=14:caso/-de-exitovure636:sliarr?llo-de-equipo/-('ta-el-p?opr?l-ambitioal-de-invtom">ero/-('ta-la-pcoducplon-de-horteeze(svfeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit-Dliarr?llo de equipo/e('ta el p?opr?l ambitioal de invtom">ero/e('ta la pcoducplón de horteeze(s/jh2>-ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="145" data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&cat_id=14:caso/-de-exitovure145:sliarr?llar-eez jQo/-optancy(do/-de-mayor-c, { d-2c-que-p?o $ren-!---distint---especie/-(isc-26iacute-3bp?lasvfeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit-Dliarr?llar eez jQo/ optancy(do/ de mayor c, { d, que p?o $ren bil distint-- especie/ (iscíp?las/jh2>-ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- clearfixjt/jdiv--<$(rad_ry(d/js/ ; ; t/csspull-placemp"stylescript src="/index.php?optio_contcobalts&seame="_id=2:dary/js-de-="/templatvcat_id=14:caso/-de-exitovfeatured25s>Ver másisa fa-plu/jt/jit//a-- clearfixjt/jdiv--<$',-'); f/div-- ntina.table nuevasdary/js/ni-Nuevas Dary/js//jh3>-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit--ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="2235" data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&id=2235:baterís-de-!Squo-="teligeopt-('ta-sSstem---fotovoltaico/vfeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit--ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="1139" data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&ured139:p ducplón-de-silo/-mipo-bolss-('ta-almacenamitioo-de-co/echs-de-aguaofeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit--ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="2153y data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&ure2153:revewmemitioo/-anticorr?sivos-('ta-tanque/-de-almacenamitioo-de-petróleovfeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit--ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="1070n data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&ured070:sliarr?llo-de-nueva-tecnología-aate" ble-basculms-p?ovticiatale/-que-lms-p?oviertt-en-un-sSstem--de-coopr?l-de-peso-('ta-la-="/imze(plón-del-curado-de-tabaco-en-estufms-bulk-curingvfeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-certifSpmte "]');-tyle*>/jit--ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="1037ypdata "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&ured037:sSstem--de-te_namitioo-de-!---aguas-serv{ /-de-loc, { de/-de-la-p_nagoniaofeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit--ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="2165" data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&id=2165:sliarr?llo-y-pcoducplón-nmplatal-de-eez jQo/-optancy(do/-orgánico/-('ta-cerdo/vfeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-certifSpmte "]');-tyle*>/jit--ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="1666s=data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&ured666:diseño-y-p?o trucplón-de-una-planta-piloto-('ta-la-elaboraplón-de-p ducno/-slow-food-a-base-de-cavictvfeatured30&[0];atter=jsst" i-sa fa-certifSpmte "]');-tyle*>/jit--ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- dery/js" data cobaltid="1033y data "stylesscript src="/index.php?optio_contcobalt&ure1033:fpti--de-mea-nie(plón-en-tare---agríp?las-sa fa-sq are "]');-tyle*>/jit--ry(d/js/"isa fa-plu/jt/jit//a-- clearfixjt/jdiv--<$_ii/a=obile]>ry(d/js/ ; ; t/csspull-placemp"style/transfetticia/dery/js/-de-="/templats>Ver másisa fa-plu/jt/jit//a-- clearfixjt/jdiv--<-'); fdiv id="mssigst_innov_backjt/jdiv--salseni- ntial-]-->erni-clo/ey data dismi-> ntial" wris-hid $i="ed',"isa fa-minu/jt/jit//Joomlai--/jh2>iiiii- boxsharing"t/jdiv--<$_iiiiii
sa fa-inboxjt/jit/bre=<').a=obile]>texe*>/js).a>b ; fSpha"isa fa-arr?w-era'jt/jit/bre=<').a=obile]>texe*>Dlicargar FSpha Comp .ta/js).a> b ; cooprono"isa fa-envelope-o"itexe*>Reeeze(elC?o ulta/js).a> ntina.table cooprono"i-; // ckMa"-fdiv obile]>rm_contacto .ccms bels ]-->ern id="r'chrono-]-->erni-<) /h3>C?opronofsa fa-envelope-ospull-placemt/jit//h3>- clearjt/jdiv-- row-fluid"i- ="/);-10ni- s).a6"i-rm_contacto .ccms bels texe* id="apel { o_nombre1_cooprd');_ls " Apel { o y Nombre- v, { ['requir).attalpha']" tn/atomjs/default.j> v, utomjs $(apel { o_nombre"le=- clearjt/jdiv--rm_contacto .ccms bels texe* id="="stitu:/ón1_cooprd');_ls " I"stitu:/ón/j// th>-" tn/atomjs/default.j> v, utomjs $(="stitu:/ón"le=- clearjt/jdiv-fdiv id=" : 0,-message-="stitu:/ón"t/jdiv--rm_contacto .ccms bels texe* id="lryil1_cooprd');_ls " Eryil/j// th>- v, { ['requir).attlryil']" tn/atomjs/default.j> v, utomjs $(lryil"le=- clearjt/jdiv--rm_contacto .ccms bels texe* id="to .f.mo_orm_" Teléf.mo de C?oprono: +54 (011) 4899 - 5000iiiiint. 3094/3134 /j// th>-s).a6"i-rm_contacto .ccms bels texeare-* id="ccmsaje1_cooprd');_ls " Mcmsaje/j// th>-45" rowe]>12mp v, { ['requir).a]" tn/atomjs $(ccmsaje"t/jtexeare-=- clearjt/jdiv--rm_contacto .ccms bels " id="=" _51_cooprd');_ls " rm_contacto .ccms bels pponen" id="=" id_2_cooprd');_ls " fdiv clearjt/jdiv-fdiv id=" : 0,-message-=" pponen_2"t/jdiv-/jdiv-/div obile]>rm_contacto .ccms bels empty* id="lrpty_cooprd');_ls " clearjt/jdiv-fdiv id=" : 0,-message-empty*t/jdiv-/jdiv-/jdiv-- clearjt/jdiv-- cm_contacto .ccms bels empty* id="lrpty_cooprd');_ls " clearjt/jdiv-- v, utomjs $(r'chronost_innov_id"ce=-< $(f661420dff2cadaf441b8420ef7628ab> v, utom1"ce= c // ckMa"-fa="style